• fullscreen
 • classes.pde
 • crono.pde
 • class Temps{
   int principi;
   int enrera;
   
   Temps(){
    principi = millis();
    enrera = 1830000 + principi;
   }
   
   void reiniciaEnrera(int segons){
    enrera = millis() + segons * 1000;
   }
   int segons(){
    return (int)((millis() - principi)/ 1000)%60;
   }
   int minuts(){
    return (int)((millis() - principi)/ 60000);
   }
   
   int minutsEnrera(){
     int resultat = (int)((enrera-millis())/ 60000); 
     if (resultat < 0){
      resultat = 0;
     }
     return resultat;
   }
   
   int segonsEnrera(){
    int resultat = (int)((enrera-millis())/ 1000)%60;
    if (resultat < 0){
      resultat = 0;
     }
     return resultat; 
    }
   
   boolean fiEnrera(){
    return minutsEnrera() == 0 && segonsEnrera() == 0;
   }
   boolean limitCrono(int seg){
     return minuts()*60 + segons() == seg;
   }
   
   void dibuixaCronometre(){
    fill(0);
    // text(minuts()+":"+segons(), 10, 40);
   }
   void dibuixaComptaEnrere(){
    fill(0);
    text(minutsEnrera()+":"+segonsEnrera(), 90, 104);
  
   }
   void reinicia(){
    principi = millis();
   }
  
  void imatge() {
    size(250,200);
  
  
   
  }
  }
  
   /* @pjs preload="1.jpg";
   */
  
  PImage imatge;
  Temps cronometre;
  void setup(){
   size(420, 200);
   imatge = loadImage ("1.jpg");
   background(255,245,0);
   cronometre = new Temps();
  
   }
  void draw(){
   
   background(255);
  
   
   if (cronometre.fiEnrera()){
    
   }
   
   if (cronometre.limitCrono(12)){
  
   }
   println("Hora:"+hour()+":"+minute()+":"+second()+ " Millis:" + millis() + "principi:"+cronometre.principi);
   background(#424242);
   //CRONOMETRO
   fill(#FFBF00);
   ellipse(105,100, 120,120);
   fill(#D8D8D8);
   ellipse(105,100, 100,100);
   fill(#FFBF00);
   ellipse(105,100, 80,80);
   fill(0);
   ellipse(105,30, 20,20);
   stroke(0);
   fill(255);
   rect(70,85, 70,30); 
   //DECORACION
   fill(#CEECF5);
   ellipse(105,45, 5,5);
   fill(#CEECF5);
   ellipse(160,100, 5,5);
   fill(#CEECF5);
   ellipse(50,100, 5,5);
   fill(#CEECF5);
   ellipse(105,155, 5,5);
   fill(255);
   text("¬°¬°Nuevo Cronometro Trollex!!", 10,180);
   
   text("<-- Apreta Aqui per a Reiniciar el Cronometre a 00:00", 125,35);
   fill(0);
   text("TRLLX",85,132);
   
   cronometre.dibuixaCronometre();
   cronometre.dibuixaComptaEnrere();
  }
  
   
   
  void mousePressed(){
  
   cronometre.reinicia();
   cronometre.reiniciaEnrera(1830);
   image(imatge,200,10);
  }
  
  class Temps{
   int principi;
   int enrera;
   
   Temps(){
    principi = millis();
    enrera = 1830000 + principi;
   }
   
   void reiniciaEnrera(int segons){
    enrera = millis() + segons * 1000;
   }
   int segons(){
    return (int)((millis() - principi)/ 1000)%60;
   }
   int minuts(){
    return (int)((millis() - principi)/ 60000);
   }
   
   int minutsEnrera(){
     int resultat = (int)((enrera-millis())/ 60000); 
     if (resultat < 0){
      resultat = 0;
     }
     return resultat;
   }
   
   int segonsEnrera(){
    int resultat = (int)((enrera-millis())/ 1000)%60;
    if (resultat < 0){
      resultat = 0;
     }
     return resultat; 
    }
   
   boolean fiEnrera(){
    return minutsEnrera() == 0 && segonsEnrera() == 0;
   }
   boolean limitCrono(int seg){
     return minuts()*60 + segons() == seg;
   }
   
   void dibuixaCronometre(){
    fill(0);
    // text(minuts()+":"+segons(), 10, 40);
   }
   void dibuixaComptaEnrere(){
    fill(0);
    text(minutsEnrera()+":"+segonsEnrera(), 90, 104);
  
   }
   void reinicia(){
    principi = millis();
   }
  
  void imatge() {
    size(250,200);
  
  
   
  }
  }
  
  

  code

  tweaks (0)

  about this sketch

  This sketch is running in HTML5 using Processingjs.

  license

  advertisement

  francesc a

  cronometre

  Add to Faves Me Likey@!
  You must login/register to add this sketch to your favorites.

  aixo es un cronometre, cuan apretas el boto "hauria de reiniciar a 0" pero reinicia a 30 min "fet expresament"

  You need to login/register to comment.